ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Az Dentit Industrial Solutions Kft. (székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 57-61. 1. emelet 8., Cégjegyzékszám: 01 09 376767, Adószám 28848752241 ), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az Ön, mint a személyes adatait rendelkezésre bocsátó érintett (a továbbiakban: Érintett) alábbi személyes adatait kezeli a jelen adatvédelmi tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott célokból:

vezetéknév és keresztnév;
lakcím és / vagy tartózkodási hely címe;
e-mail cím;
telefonszám;

Az adatkezelés céljai : az Érintett által megadott fenti személyes adatoknak közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljára – így különösen, de nem kizárólag címzett reklámküldemények és elektronikus hírlevelek, valamint rövid szöveges üzenetek (sms) Érintettnek történő megküldésére -, továbbá az Adatkezelő és az Érintett között folytatott magánegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fenti adatoknak belső üzleti elemzések készítése céljára történő felhasználása.

Az adatkezelés jogalapja : a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tájékoztató Érintett általi teljes körű megismerését követően a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával megadott, az Érintett személyes adatainak kezeléséhez való önkéntes és kifejezett hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama : az Adatkezelő az Érintett személyes adatait – hacsak azok a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint, az Érintett jogainak érvényesítése esetén korábban törlésre nem kerülnek – az adatok megadásától számított 5 (öt) évig kezeli.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások : az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) , az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, továbbá a 2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében meghatározottaknak megfelelően.

A személyes adatok feldolgozása : a személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő saját szervezetén belül végzi, ahhoz harmadik fél adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe.

A személyes adatok címzettel, illetőleg harmadik féllel történő közlése : Az adatkezelő az Érintett személyes adatait címzettel, harmadik féllel – a jelen adatkezelési tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozatban foglalt alábbi kivételekkel – az Érintett kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem közli, illetve azokat nyilvánosságra nem hozza.

Az Adatkezelő az adatkezelés jelen tájékoztatóban foglalt közvetlen üzletszerzési céljainak megvalósítása érdekében esetenként az alábbi címzettekkel, illetve harmadik felekkel közli az Érintett alább megjelölt személyes adatait:

A számlázz.hu azaz KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft. székhelye: Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.), számlazás során a tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai. űveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, adatelemzés, kockázat elemzés, hatósági ellenőrzés.

A személyes adatok bizalmas jellegének védelme : az Érintett által megadott személyes adatok tárolása az informatikai biztonsági szabályoknak megfelelően, az Adatkezelő értékesítési és ügyfélszolgálati osztályának munkatársai, valamint az Adatkezelő területi promoterei kizárólagos hozzáférésével, elektronikusan történik az Adatkezelő által használt Dentit informatikai rendszerben.

Tájékoztatás az Érintett jogairól : az Érintett kérheti a megadott személyes adatainak törlését, a személyes adataihoz történő hozzáférés biztosítását (azaz visszajelzést kérhet a személyes adatait érintő folyamatban lévő adatkezelésekről); tájékoztatást kérhet az adatai címzetteknek történő továbbításáról; személyes adatai helyesbítését, módosítását, valamint kezelésének korlátozását kérheti. Az Érintettnek jogában áll továbbá, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. Az Érintett erre vonatkozó igénye esetén kérheti továbbá a személyes adatainak más adatkezelő részére az Adatkezelő által történő közvetlen továbbítását.

Külön tájékoztatás az Érintettnek az adatkezeléssel szembeni tiltakozási jogáról, valamint a hozzájáruló nyilatkozata visszavonásának jogáról :

Az Érintett a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen bármikor díjmentesen tiltakozhat, illetőleg a személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Az Érintett a közvetlen üzletszerzést tartalmazó címzett reklámküldemény, elektronikus hírlevél, illetőleg sms közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását, illetve a közlés megtiltása iránti igényét postai úton az Adatkezelőnek a 1032 Budapest, Bécsi út 57-61. 1. emelet 8. szám alatti székhelycímére küldött levélpostai küldeményben, elektronikus úton pedig az [email protected] e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével bejelentheti. Ha az Érintett a fenti módokon tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, avagy a korábban tett hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, akkor az Érintett személyes adatai nem kezelhetők, azokat az Adatkezelő a nyilvántartásából haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül törli, továbbá az Érintett felé a közvetlen üzletszerzésnek minősülő kommunikációt nem folytatja.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival összefüggő tájékoztatás iránti igényét, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát is a fent megjelölt címekre küldheti.

Az Adatkezelő az Érintettet – szükség esetén – tájékoztatja a személyes adataival kapcsolatosan esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről is.

Jogorvoslati jog : abban az esetben, ha az Érintett személyes adatainak jogosulatlan kezelését észleli, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c). Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai megsértése esetén jogosult továbbá az illetékességgel rendelkező bírósághoz is fordulni az Adatfeldolgozóval szemben.

Hozzájáruló nyilatkozat : Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerését követően az Érintett a szerződés aláírásakor, egy külön mellékletben aláírásával önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.